Εταιρεία   Έργα   R & D   Κτηματολόγιο   Επικοινωνία  

 

Έρευνα & Ανάπτυξη

R & DΟι δραστηριότητες του τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης (R & D) είναι μέρος του Τμήματος Πληροφορικής, ΓΣΠ, Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών GNSS της ΓΕΩΤΟΠΟΣ Α.Ε. Ο τομέας καλύπτει εξ’ ολοκλήρου τις ανάγκες έρευνας και ανάπτυξης που προκύπτουν από τις διάφορες δραστηριότητες της εταιρείας.

Το φάσμα των έργων που εκπονούνται στα πλαίσια του τομέα περιλαμβάνει αντικείμενα από διάφορα επιστημονικά πεδία με κοινό σημείο αναγνώρισης την πρωτοποριακή τους φύση και την εισαγωγή ριζοσπαστικών ιδεών με χρήση μοντέρνας τεχνολογίας και προοδευτικής ανάλυσης.

Τα πιο πρόσφατα παραδείγματα του χαρακτήρα του τομέα R & D είναι:

  • Εκπόνηση του Έργου "Αξιολόγηση της απόδοσης και αξιοπιστίας του δορυφορικού συστήματος προσδιορισμού θέσης EGNOS σε περιοχές μικρού γεωγραφικού πλάτους".

  • Εκπόνηση του Έργου "Ανάπτυξη Μεθόδου εκτίμησης των κυκλοφοριακών συνθηκών του οδικού δικτύου βασισμένη στην τεχνολογία Συμπλεόντων Οχημάτων καθώς και Αλγορίθμου Δυναμικής Πλοήγησης οχημάτων".

  • "Προηγμένες Τεχνικές Τηλεπισκόπησης για την Παρακολούθηση και Προστασία Δασικών και άλλων Χερσαίων Οικοσυστημάτων" (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας). Το έργο δημιουργεί ένα δίκτυο επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα με σκοπό να παρέχει εκπαίδευση και κατάρτιση για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών σε εξειδικευμένους επιστήμονες σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας.

  • Ανάπτυξη της πλατφόρμας GEO-Guide

  • Συντονισμός του προγράμματος "Eye in the Sky"

  • Δημιουργία του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για την πόλη της Αθήνας. Εκτός από το χαρτογραφικό υπόβαθρο η βάση δεδομένων του ΓΣΠ περιέχει και άλλες πληροφορίες που αφορούν κυρίως κυκλοφοριακά θέματα όπως αριθμό λωρίδων των δρόμων, φωτεινούς σηματοδότες, κ.α.

  • Έλεγχος των αροτριαίων καλλιεργειών και βοσκοτόπων, της Νομαρχίας Τρικάλων, με τηλεπισκόπηση στα πλαίσια του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου (Πρόγραμμα MARS - Δράση F).

  • Συμμετοχή στο Πρόγραμμα: "Energy Efficiency of Urban Road Pricing Investigation in Capitals of Europe". (EUROPRICE)

Σήμερα ο τομέας δραστηριοποιείται συνεργεία γεω-πληροφορικής και τεχνολογίας δορυφορικού προσδιορισμού θέσης για την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών που βασίζονται στην γεωγραφική θέση του χρήστη καθώς επίσης και σε δραστηριότητες που αφορούν στην διαστημική τεχνολογία, όπως:

- Τηλεπισκόπηση: διαχείριση και επεξεργασία τηλεπισκοπι-κών απεικονίσεων  και αεροφωτογραφιών για την σύνταξη χαρτών και χαρτογραφικών προϊόντων και εφαρμογών.

- Δορυφορικό Εντοπισμό: αξιοποίηση δορυφορικών σημάτων για εντοπισμό θέσης και χαρτογραφικών εφαρμογών.

- Έρευνα και ανάπτυξη πρωτοποριακών εφαρμογών με την συνδυαστική χρήση διαστημικής τεχνολογίας, τηλεπικοινωνιών, τηλεπισκόπησης και δορυφορικού εντοπισμού.

- Ανάπτυξη εφαρμογών που στηρίζονται σε συστήματα παγκόσμιου δορυφορικού εντοπισμού (EGNOS, Galileo).

- Παροχές υπηρεσιών.

αρχή

 

GEO-Guide
Σύντομη Περιγραφή

 

"Eye in the Sky"
Σύντομη Περιγραφή

 

"Ανάπτυξη Μεθόδου εκτίμησης κυκλοφοριακών συνθηκών"
Σύντομη Περιγραφή

 

 
 
Προώθηση στη σελίδα:
Πληροφορική, ΓΣΠ, Τηλεπισκόπηση
 και Εφαρμογές
GNSS