Αρχική

Η ΓΕΩΤΟΠΟΣ Α.Ε. είναι μια ανώνυμη μελετητική εταιρεία. Έχει εκπονήσει έργα για την Κεντρική και Περιφερειακή διοίκηση, τους οργανισμούς ΟΤΑ, τις Δημόσιες και Ιδιωτικές Εταιρείες και τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς, Κτηματολογίου, Κυκλοφοριακών και Συγκοινωνιακών μελετών, Τοπογραφικών μελετών, Εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων, Ψηφιακής Χαρτογράφησης, Φωτογραμμετρίας, Τηλεπισκόπησης και Δορυφορικού Προσδιορισμού Θέσης.