Κτηματογραφήσεις και Πράξεις Εφαρμογής

Το Τμήμα Κτηματογραφήσεων και Πράξεων Εφαρμογής αναλαμβάνει μελέτες Κτηματογραφήσεων και Πράξεων Εφαρμογής. Η εταιρεία έχει εκπονήσει μελέτες κτηματογράφησης στο πλαίσιο του Εθνικού Κτηματολογίου Το Τμήμα χωρίζεται σε Νομικό και Τεχνικό τομέα.

Τομείς δραστηριοτήτων

  • Κτηματολογικές μελέτες
  • Πράξεις Εφαρμογής

Έργα

  • Μελέτη κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο Δήμο Ελευσίνας του Νομού Αττικής. Φωτογραμμετρική απόδοση, κτηματογράφηση, ψηφιοποιήσεις υπαρχόντων διαγραμμάτων, παραγωγή βάσεων δεδομένων και δόμηση αρχείων της μελέτης σε περιβάλλον ARC/Info. (Σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής, ΓΣΠ, Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών GNSS.)
  • Μελέτη κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στην Κοινότητα Μαγούλας του Νομού Αττικής. Φωτογραμμετρική απόδοση, κτηματογράφηση, ψηφιοποιήσεις υπαρχόντων διαγραμμάτων, παραγωγή βάσεων δεδομένων και δόμηση αρχείων της μελέτης σε περιβάλλον ARC/Info. (Σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής, ΓΣΠ, Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών GNSS.)
  • Μελέτη κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους Ο.Τ.Α. Μανολάδας, Νέα Μανολάδας και Αρετής του Νομού Ηλείας. (Σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής, ΓΣΠ, Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών GNSS.)
  • Μελέτη κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στη Νήσο Σαλαμίνα και στο Δήμο Νέας Περάμου του Νομού Αττικής. (Σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής, ΓΣΠ, Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών GNSS.)
  • Πολεοδομική μελέτη Α΄ Κατοικίας Ν. Αρτάκη του Νομού Ευβοίας. Κτηματογραφική αποτύπωση και πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης, υψομετρικές μελέτη, επεξεργασία στοιχείων και δόμηση αρχείων της μελέτης σε περιβάλλον ARC/Info. (Σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής, ΓΣΠ, Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών GNSS.)

Πελατολόγιο

  • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
  • Οργανισμός Κτηματολογίου Χαρτογραφήσεων Ελλάδος
  • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, κοινότητες)

 αρχή