Ανάπτυξη Μεθόδου εκτίμησης κυκλοφοριακών συνθηκών

Η ΓΕΩΤΟΠΟΣ Α.Ε., σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει αναλάβει, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης της Βιομηχανικής Έρευνας και Τελνολογίας (ΠΑΒΕΤ 2005), την εκπόνηση του έργου με τίτλο “Ανάπτυξη Μεθόδου εκτίμησης των κυκλοφοριακών συνθηκών του οδικού δικτύου βασισμένη στην τεχνολογία Συμπλεόντων Οχημάτων καθώς και Αλγορίθμου Δυναμικής Πλοήγησης οχημάτων”.

Το Πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),  στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της βιομηχανικής έρευνας και των δραστηριοτήτων προανταγωνιστικού τύπου, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα” (ΕΠΑΝ), της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΓΓΕΤ).

Το έργο έχει διάρκεια 18 μηνών.

Αντικείμενο του έργου είναι:

α) η έρευνα και η ανάπτυξη μιας προηγμένης μεθόδου εκτίμησης των κυκλοφοριακών συνθηκών του οδικού δικτύου αστικής περιοχής σε πραγματικό χρόνο η οποία στηρίζεται στην τεχνολογία συλλογής κυκλοφοριακών δεδομένων με Συμπλέοντα Οχήματα και

β) η ταυτόχρονη αξιοποίησή τους μέσα από την ανάπτυξη ενός προηγμένου αλγόριθμου πλοήγησης οχημάτων, ο οποίος θα λαμβάνει υπ’ όψιν την υπάρχουσα κυκλοφοριακή κατάσταση που επικρατεί στο οδικό δίκτυο.

Οι αλγόριθμοι αφού αναπτυχθούν θα δοκιμασθούν στο πεδίο (δρόμους της Αθήνας) με τη χρήση μικρού αριθμού οχημάτων. Το έργο θα ολοκληρωθεί με την αξιολόγηση του συστήματος χρησιμοποιώντας καθιερωμένους δείκτες αξιολόγησης.

Οι μέθοδοι και αλγόριθμοι που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος υποέργου θα μπορούν να λειτουργούν είτε ανεξάρτητα είτε σε συνεργασία με άλλα συστήματα εκτίμησης κυκλοφοριακών συνθηκών.