Δομή

Η ΓΕΩΤΟΠΟΣ Α.Ε. έχει οργανωθεί σε τέσσερα Τμήματα με στόχο την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της προς τους πελάτες της, διατηρώντας τα υψηλά επίπεδα ποιότητας εργασιών και υπηρεσιών. Κάθε Τμήμα ηγείται από έναν υπεύθυνο ο οποίος ενημερώνει την διοίκηση της εταιρείας για οποιοδήποτε θέμα αφορά το Τμήμα και το προσωπικό.
Την ευθύνη της διοίκησης της εταιρείας έχει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας έχει την ευθύνη για όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και για όλες τις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας που αφορούν την ομαλή λειτουργία της.
Τα τέσσερα Τμήματα δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς. Το Τμήμα Κυκλοφοριακών και Συγκοινωνιακών Μελετών ασχολείται με τις αντίστοιχες μελέτες. Το Τμήμα Πληροφορικής, ΓΣΠ, Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών GNSS ασχολείται με εφαρμογές GNSS και τηλεπισκόπησης, με την δημιουργία βάσεων δεδομένων και με το λογισμικό και το hardware της εταιρείας. Το Τμήμα Τοπογραφικών Μελετών δραστηριοποιείται στις εργασίες πεδίου, στην επεξεργασία δεδομένων και στην παραγωγή χαρτών και τέλος το Τμήμα Κτηματογραφήσεων και Πράξεων Εφαρμογής που χωρίζεται στο Νομικό και στο Τεχνικό τμήμα.
Τέλος, το Λογιστήριο ασχολείται με τα οικονομικά θέματα της εταιρείας, ενώ η Γραμματεία παρέχει την απαραίτητη γραμματειακή υποστήριξη σε όλα τα Τμήματα για την ομαλή διεκπεραίωση των έργων.

Μπορείτε επίσης να δείτε το σχηματικό διάγραμμα που παρουσιάζει  την δομή της εταιρείας.