Τοπογραφικές μελέτες

Το Τμήμα Τοπογραφικών μελετών της εταιρείας ασχολείται με όλα τα αντικείμενα τοπογραφίας και γεωδαισίας. Η εταιρεία εκπονεί παντός είδους τοπογραφικές εργασίες από τις εργασίες υπαίθρου μέχρι το τελικό προϊόν στο γραφείο και έχει αποκτήσει πολύχρονη πείρα σε αυτό το αντικείμενο.

Η ΓΕΩΤΟΠΟΣ Α.Ε. χρησιμοποιεί όργανα και μεθόδους τελευταίας τεχνολογίας στο χώρο για τις εργασίες υπαίθρου και για την επεξεργασία των δεδομένων.

Τομείς δραστηριοτήτων

  • Τοπογραφικές μελέτες – Γεωδαισία
  • Χαράξεις – Τριγωνισμοί – Αποτυπώσεις
  • Κατασκευαστικά

Έργα

  • Μελέτη ελεύθερης λεωφόρου Ελευσίνας – Σταυρού – Α/Δ Σπάτων και Δυτική Περιφερειακή λεωφόρος Υμηττού (Για την Κοινοπραξία Αττική Οδός). Ίδρυση και εγκατάσταση τριγωνομετρικού δικτύου με χρήση GPS. Ψηφιοποιήσεις υφισταμένων υποβάθρων, μεταφορά γραμμών απαλλοτρίωσης στα διαγράμματα. (Σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής, ΓΣΠ, Τηλεπισκόπησης
    και Εφαρμογών GNSS.)

Το Τμήμα Τοπογραφικών μελετών εκπονεί όλες τις τοπογραφικές εργασίες που απαιτούνται για τα έργα της εταιρείας. Συνεργάζεται με όλα τα άλλα τμήματα, παρέχοντας τοπογραφική υποστήριξη. Όλα τα χαρτογραφικά υπόβαθρα που χρησιμοποιούνται σε έργα των άλλων τμημάτων γίνονται με την συνδρομή του Τμήματος Τοπογραφικών μελετών.

Πελατολόγιο

  • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
  • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, κοινότητες)