Έργα

Στα 13 χρόνια λειτουργίας της ΓΕΩΤΟΠΟΣ Α.Ε. η εταιρεία έχει εκπονήσει μεγάλο αριθμό έργων που αφορούν σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της και αποτελούν πολύτιμα στοιχεία αποκτηθείσας εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Τα έργα αυτά αποδεικνύουν την επιτυχημένη πορεία της ΓΕΩΤΟΠΟΣ και συνθέτουν τις βάσεις πάνω στις οποίες θα συνεχίσει η εταιρεία την προσπάθεια για διαρκή βελτίωση και ανάπτυξη.

Τα διάφορα έργα μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 4 κατηγορίες αντίστοιχα με τα τμήματα :

Πληροφορική
ΓΣΠ
Τηλεπισκόπηση και Εφαρμογές GNSS
Κυκλοφοριακές και Συγκοινωνιακές μελέτες
Τοπογραφικές μελέτες
Κτηματογραφήσεις και Πράξεις Εφαρμογής