Παρουσίαση

Η ΓΕΩΤΟΠΟΣ Α.Ε. είναι μια ανώνυμη μελετητική εταιρεία. Έχει εκπονήσει έργα για την Κεντρική και Περιφερειακή διοίκηση, τους οργανισμούς ΟΤΑ, τις Δημόσιες και Ιδιωτικές Εταιρείες και τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς, Κτηματολογίου, Κυκλοφοριακών και Συγκοινωνιακών μελετών, Τοπογραφικών μελετών, Εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων, Ψηφιακής Χαρτογράφησης, Φωτογραμμετρίας, Τηλεπισκόπησης και Δορυφορικού Προσδιορισμού Θέσης.
Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1994 με αρχική ονομασία “ΤΟΠΟΣ Ε.Π.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί”. Το 2000 το όνομα της εταιρείας άλλαξε σε ΓΕΩΤΟΠΟΣ Α.Ε.. Ο κύριος στόχος της εταιρείας είναι η συγκρότηση ενιαίας ομάδας εκπόνησης μελετών, ικανής να χειριστεί-διεκπεραιώσει μία ποικιλία θεμάτων όπως

α. μελέτες- έργα Οργανισμών  Κεντρικής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Νομαρχίες, Εταιρείες Δημοσίου Ενδιαφέροντος)

β. Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της ποιότητας των εργασιών

γ. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε Δημόσιες και Ιδιωτικές Εταιρίες σχετικά με τοπογραφικές, συγκοινωνιακές, κτηματογραφικές και πολεοδομικές μελέτες.

δ. Εφαρμογές μοντέρνας τεχνολογίας η οποία ενσωματώνει τεχνολογίες γεωπληροφορικής, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και δορυφορικού προσδιορισμού θέσης

Επειδή ο σημαντικότερος συντελεστής παραγωγής της εταιρείας είναι η τεχνογνωσία, η διάρθρωση και η οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού της, που βασίζεται στην εμπειρία και στην εξειδίκευσή του, έχουν δημιουργηθεί τέσσερα τμήματα. Τα τέσσερα τμήματα είναι το Τμήμα Κυκλοφοριακών και Συγκοινωνιακών Μελετών, το Τμήμα Πληροφορικής, ΓΣΠ, Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών GNSS, το Τμήμα Τοπογραφικών Μελετών και το Τμήμα Κτηματογραφήσεων – Πράξεων Εφαρμογής.

Η δομή αυτή της εταιρίας, σύμφωνη με τους τομείς εξειδίκευσή της, την καθιστά ικανή για έγκαιρη και ποιοτική  ολοκλήρωση των έργων.

Το τελευταίο διάστημα η εταιρεία αποφάσισε να ενταχθεί στη διαδικασία εφαρμογής του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 και στη συνέχεια να προχωρήσει στη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας από τον Ελληνικό Οργανισμό Πιστοποίησης ή κάποιον άλλο εγκεκριμένο οργανισμό, προσπαθώντας να εναρμονιστεί σε διαδικασίες, οι οποίες υιοθετούν τη στρατηγική της πρόβλεψης, με σκοπό την πρόληψη.

Η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 25% ως μέτοχος στην Geosynthesis Α.Ε.. Η Geosynthesis Α.Ε. εξειδικεύεται στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής σε επιχειρησιακό επίπεδο, για την υποστήριξη αναγκών ανάλυσης χωρικών δεδομένων και λήψης αποφάσεων.